Actualitat

Accés al Butlletí Online desembre 2023

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Podeu consultar el butlletí aquí: https://suport.bol-e.com/

Pel que fa als apartats de la revista, el tema fiscal dissecciona una anàlisi dels principis interpretatius que incideixen en el criteri de disponibilitat per a l’ús privat dels vehicles d’ús mixt cedits a empleats, la consideració de la cessió de vehicles per part de l’ocupador a l’efecte de l’IVA com a prestació onerosa o gratuïta, la part deduïble per l’empresari o el professional de les quotes suportades d’IVA en l’adquisició, l’arrendament o la cessió d’ús per un altre títol de vehicles, l’autoconsum de serveis i la determinació de la base imposable a l’efecte de l’IVA i de l’IRPF: Tributació dels vehicles d’ús mixt cedits a empleats.

Nous permisos laborals i altres mesures de conciliació és el títol que proposem per a la matèria laboral. En aquest article desenvolupem les claus de les principals mesures adoptades per a conciliar la vida laboral, personal i familiar de les persones treballadores, afegides a l’actual catàleg de permisos, llicències i reduccions de jornada des del 30 de juny, que recull el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny.

La nova Llei d’atenció al client hauria d’entrar en vigor a començament del 2024, concretament, el primer mes de l’any entrant. Entre les mesures més rellevants s’hi destaca la limitació a tres minuts de l’espera telefònica i a quinze dies la resolució de reclamacions, així com la possibilitat de ser atès per una persona o la d’obrir un canal gratuït vint-i-quatre hores per a serveis bàsics. Nova Llei d’Atenció al Client: multes de fins a un milió d’euros a les empreses que incompleixin és el títol de la matèria mercantil.

Per últim, en matèria comptable fem un repàs de les Consultes comptables de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes: BOICAC 134. Les quatre consultes analitzades tracten sobre la informació que s’ha d’incorporar a la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials, per les societats cooperatives, les associacions i les entitats sense finalitats lucratives; sobre el tractament comptable de l’immobilitzat material destinat a proves i promoció, sobre el registre comptable d’una tarifa de pesca, i sobre l’exercici en què s’ha de comptabilitzar una reducció de capital.