A través d’aquest avís, s’informa que les dades personals que es proporcionen a través d’aquesta web seran tractades per:

 

Nom del lloc web: www.nousuport.cat

SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL

NIF: B17381930

Carrer Santa Eugenia, 23 interior local 3

17005 GIRONA

Correu electrònic de contacte: info@nousuport.cat

Núm. de telèfon: 972220763

(en endavant, el Prestador del Servei).

 

La finalitat del tractament de les dades que ens faciliten els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta realitzada a través d’aquest lloc web i, si escau i si els usuaris ho consenten expressament marcant la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar-los d’interès, per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Tret que s’estableixi específicament el contrari, es considerarà necessari proporcionar totes les dades requerides al formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la sol·licitud corresponent. Les dades facilitades es conservaran fins al moment en què els usuaris decideixin revocar el consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que poguessin ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure d’emmagatzemar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

El titular de les dades té dret a sol·licitar-ne l’accés, la rectificació o supressió, així com a la limitació del tractament, a oposar-s’hi i a la portabilitat de les seves dades en els casos previstos al Reglament General de Protecció de Dades, dirigint una comunicació escrita a  SUPORT EQUIP DE SERVEIS S.L., en la direcció postal següent, Carrer Santa Eugenia, 23 interior local 3 17005 GIRONA, i/o electrònica info@nousuport.cat, en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas que el Prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d’aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas de discrepàncies.

El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar aquesta política, informant prèviament els usuaris dels canvis que s’hi introdueixin.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.