ÀREA LABORAL

ÀREA LABORAL

El nostre departament Laboral us assessorarà  en el compliment a la normativa vigent i amb un servei de confiança, seriositat i professionalitat. Tant a nivell empresarial com a nivell particular.

La nostra experiència ens permet realitzar totes les gestions i planificacions de les relacions laborals segon les necessitats de l’empresa i/o professional, oferint-vos una ajuda en tota la seva gestió, mantenint-vos puntualment informats dels canvis en matèria de legislació laboral i posant a la vostra disposició les solucions més convenients per a una gestió eficaç del departament de recursos humans de la vostra empresa.

Podeu contactar amb nosaltres sense compromís per una primera consulta sense cost.

Serveis de gestió per a empreses i professionals autònoms:

Gestions específiques:

 • Centres de treball: Inscripció empresa a Seguretat Social, sol·licitud d’obertura i assessorament en prevenció de riscos laborals.
 • Gestió de les sol·licituds d’alta o baixa en el Règim Especial d’Autònoms, Autònoms col·laboradors, Agraris, etc.

Gestions periò diques:

 • Comunicacions d’altes, baixes i variacions  de treballadors a la Seguretat Social.
 • Gestió càlcul i confecció dels rebuts de salari i pagues extraordinàries, estudi de costos salarials i càlcul de quitances, confecció i enviament mensual dels fitxers de cotització i fitxers retributius (CRA) a través del Sistema Creta.
 • Confecció i registre de contractes de treball, així com de les seves pròrrogues, modificacions o comunicacions contractuals, gestió de les notificacions telemàtiques de la Seguretat Social.
 • Estudi, confecció i tramitació d’impostos (Model 111 retencions treballadors i professionals i Resum Anual de retencions Model 190).
 • Informació i actualització permanent de convenis col·lectius.

Serveis d’assessorament laboral:

 • Assessorament sobre tipologies de contractes de treball, estudi i aplicació de bonificacions.

 • Assessorament i assistència i representació: a davant la Inspecció de Treball, al CMAC en els actes de conciliació administrativa prèvia a la jurisdicció Social  i a davant les Administracions i Jutjats.

 • Assessorament i redacció d’escrits en matèria de faltes i sancions,  suspensions i modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Assessorament i redacció de cartes d’acomiadament per causes objectives o disciplinàries.
 • Assessorament en la redacció de normes de treball i reglaments de règim intern de l’empresa.

Serveis per a particulars:

 • Tramitació de prestacions: maternitat/paternitat, Incapacitat Temporal (per malaltia o accident de treball) i Incapacitat Permanent (invalidesa).
 • Assessorament, càlcul i tramitació de pensions de la Seguretat Social (jubilació,  orfandat, viduïtat, etc.).
 • Gestió de les sol·licituds d’alta o baixa en el Règim Especial Empleats de la Llar.
 • Revisió de nòmines, retencions fiscals i quitances.
 • Revisió d’acomiadaments i reclamacions de salaris o indemnitzacions.
 • Assessorament: convenis col·lectius, contractes laborals, atur, conflictes, accidents de treball, sancions, acomiadaments, etc.
 • Tramitació autoritzacions de residència i treball per a persones estrangeres.