1. Dades de l’empresa

www.nousuport.cat (el lloc web) és un producte de SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s’exposen les dades identificatives del responsable d’aquest lloc web:

 

Nom del lloc web: www.nousuport.cat

SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL

NIF: B17381930

Carrer Santa Eugenia, 23 interior local 3

17005 GIRONA

Correu electrònic de contacte: info@nousuport.cat

Núm. de telèfon: 972220763

 

  1. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de tal manera que l’accés i l’ús d’aquest implica necessàriament la subjecció i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

Per aquest motiu, SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL recomana que l’usuari les llegeixi amb deteniment cada cop que vulgui entrar i fer ús de l’esmentada pàgina web, ja que poden produir-se canvis. En aquest sentit, SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense la necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes condicions generals d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquest lloc web.

  1. Ús

En cas que l’usuari es registri per a la contractació o adquisició d’un servei ofert en aquest lloc web, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dotés l’usuari amb una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables d’una adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que, si s’escau, els siguin subministrats per SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, sigui de forma temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari l’ús il·lícit dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri per a aquest efecte una contrasenya a causa d’un ús no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’usuari. En virtut de l’estipulat anteriorment, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata la direcció de contacte de SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ho són el robatori, l’extraviament o l’accés no autoritzat a aquests, amb el fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL quedarà exempta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

L’ús de qualsevol persona d’aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari, acceptant que l’esmentat ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l’usuari es compromet a observar diligentment i fidel qualsevol instrucció addicional impartida per SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL o per personal autoritzat de SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL relativa a l’ús d’aquest lloc web i dels seus continguts.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL posa a la seva disposició per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions generals. Per tant, l’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En qualsevol cas, SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

  1. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, “els continguts”), són propietat intel·lectual i industrial de SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL o, si s’escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL o, si s’escau, de tercers.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels CONTINGUTS, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels drets corresponents. SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL es reserva l’ús d’accions judicials civils i/o penals contra les persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels drets de propietat industrial i intel·lectual esmentats.

 

SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per garantir l’ús correcte del contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

  1. Enllaços a aquest portal

L’usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia pàgina web a aquest portal haurà d’estar prèviament autoritzat per escrit per part de SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL

  1. Responsabilitats i garanties

SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que es prestin a través d’aquest lloc web.

En conseqüència, SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL no garanteix ni es fa responsable de:

La continuïtat dels continguts d’aquest lloc web.

L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

L’absència de virus i/o altres components perjudicials al present lloc web o al servidor que l’alberga.

La invulnerabilitat d’aquest lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.

La falta d’utilitat o rendiment dels continguts d’aquest lloc web.

Els danys o perjudicis que causi, a ell mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL estableix al present lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL

No obstant això, SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del present lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components perjudicials als usuaris. En qualsevol cas, SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

  1. Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL i l’usuari es regiran pel que dictamini la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l’única aplicable. Pels casos en què la normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s expressament a un fur, SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de GIRONA.

Copyright © SUPORT EQUIP DE SERVEIS, SL Tots els drets reservats. 2019.