Contacta
amb nosaltres

Prevenció de riscos laborals

L’any 1996 va entrar en vigor la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i a mitjans de 1997 va aparèixer el Reglament que la desenvolupava, aquests texts legislatius pretenen adequar la prevenció de riscos laborals a les noves formes de producció i de conscienciar al màxim tant les empreses com els treballadors sobre els perills derivats del treball i les diferents formes d’evitar-los.

La Llei es concloent al senyalar a l’empresari i en molts de casos als autònoms de qualsevol sector que tingui personal contractat o subcontractat com l’únic destinatari possible de les responsabilitats per incompliment de dita normativa i segons lo establert en el nostre ordenament jurídic se li poden exigir, en cas d’accident i per no complir amb lo establert, responsabilitats de tipus penal, civil i administratiu, amb l’inclusiu de sancions que poden arribar amb facilitat fins als 30.000 euros . Només per no tenir la documentació complimentada, una petita empresa pot ser sancionada per Inspecció de Treball amb un mínim de 3.000 euros .

Aquesta Llei obliga a conèixer, avaluar i corregir les situacions de risc en que es troben exposats els treballadors i, a aquests efectes, obliga als empresaris a elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral la següent documentació:

 • Avaluació de riscos per la seguretat i la salut en el treball, i planificació d’acció preventiva, conforme al previst en l’article 16 de la Llei. Pla d’Emergència. Formació als treballadors.
 • Mides de protecció i de prevenció a adoptar i, en el seu cas, material de protecció que s’hagi d’utilitzar.
 • Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors, d’acord amb el que disposa el tercer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei.
 • Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors previstos en l’article 22 de la Llei i conclusions obtingudes dels mateixos.
 • Relació d’accidents de treball i enfermetats professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. En aquests casos l’empresari realitzarà, a més a més, la notificació a que es refereix l’apartat 3 de l’article 23.

L’empresari com a responsable de prendre les mides adequades per a que els treballadors rebin tota la informació necessària en relació amb els riscos per la seguretat i la salut, ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica suficient en matèria preventiva.

L’opció de contractar un servei de prevenció, comporta els següents serveis:

 • Assessorar a l’empresari en lo referent a prevenció de riscos.
 • Dissenyar i aplicar els programes de prevenció.
 • Avaluar els factors de risc.
 • Informar i formar els treballadors.
 • Vigilar la salut dels treballadors.
 • Donar formació als treballadors.

A l’àrea de clients hi trobareu legislació referent a diposicions mínimes de Seguretat i Salut en el treball que ha sortit com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta Llei, i que és interessant que llegiu detingudament per tal d’observar la importància d’aquesta nova legislació, i poder aplicar a la vostra empresa tot el seguit d’indicacions a les que fan esment i afecten al vostre cas. El Servei de Prevenció es qui us ajudarà a aplicar eficientment aquesta normativa.

Davant la importància del tema posem a la vostra disposició un servei d’assessorament personalitzat sense cost ni compromís.

Per últim només recordar-vos que podeu realitzar mitjançant el nostre despatx la sol·licitud dels controls de l’estat de salut dels vostres treballadors, sol·licitud que farem arribar en el vostre nom a la vostra centre concertar per la vigilància de la salut dels treballadors per tal de que aquests siguin portats a terme.

Departament comptable: comptable@nousuport.cat

Departament laboral: laboral@nousuport.cat

Departament fiscal:  fiscal@nousuport.cat 

Nom i Cognom*
Email*
Telèfon*
Missatge
Coordinates of this location not found