ÀREA COMPTABLE

ÀREA COMPTABLE

El nostre departament comptable us assessorarà, tant al nostre despatx com a les oficines del client, sobre estats comptables de l’empresa i professional: criteris de valoració, principis comptables, rendibilitat de l’empresa comparada amb el seu sector i el seu entorn, planificació d’inversions, de finançament, de tresoreria, revisions de marges comercials, de costos fixes.

SERVEIS

 • Planificació i assessorament comptable
 • Confecció comptabilitat periòdica d’empreses i professionals i tancament de l’exercici.
 • Anàlisi de balanços
 • Comptabilitat pressupostaria, tresoreria i costos
 • Preparació i dipòsit de comptes anuals, memòria i informe de gestió
 • Legalització de llibres oficials (comptables, actes, socis, contractes,…)
 • Valoració d’empreses, venda, fusió, escissió,…
 • Assessorament comptable i fiscal a l’empresa del client
 • Supervisió de la comptabilitat confeccionada per la seva empresa
 • Llistats de revisió
 • Enviament balanços trimestrals i aclariment de dubtes
 • Confecció fitxes amortització
 • Informatització de comptabilitats
 • Formació de comptables
 • Revisió, elaboració i presentació de comptes anuals i memòria
 • Assistència a Juntes d’accionistes/partícips com a assessors.