Actualitat

Accés al Butlletí Online maig 2024

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Podeu consultar el butlletí aquí: suport.bol-e.com

La campanya per a la declaració de la Renda va començar el 3 d’abril passat i s’allargarà fins al pròxim 1 de juliol. Per això, el nostre article fiscal 60 qüestions que cal tenir en compte en la declaració de la Renda 2023 se centra en aquest assumpte i hi destaquem les qüestions que et recomanem que revisis a l’hora d’afrontar la declaració de la renda i les dels teus clients, ja que els últims anys s’han modificat diferents aspectes de l’IRPF.

El salari mínim interprofessional (SMI) és una qüestió molt rellevant en l’àmbit laboral i econòmic del país. Des que es va establir com una eina per a assegurar un ingrés mínim digne fins a la influència que té en la competitivitat empresarial, genera un debat constant i suscita nombroses preguntes.

Pel que fa a l’àrea mercantil, el nombre estimat de societats que es beneficiarien d’una reducció de les obligacions de presentació d’informació i auditoria és, almenys, del 6 %. Més d’1,3 milions, segons la Unió Europea. Data límit per a aprovar els nous llindars d’empreses espanyoles: 24 de desembre de 2024 és la nostra proposta per a aquest número de maig.

Informació sobre actius i passius derivats de contractes per vendes de béns i tractament comptable atorgat a un contracte de compravenda per trams és el títol de l’article comptable. La pàgina web de l’ICAC ha publicat, en el BOICAC 136, sis consultes sobre comptabilitat.

La disposició transitòria segona de la LIRPF ofereix la possibilitat de reduir la quantitat que s’ha d’incloure com a rendiment del treball en la declaració de la renda de cada exercici, quan els mutualistes percebin pensions de jubilació o d’invalidesa amb aportacions que, en el seu moment, no van poder ser objecte de reducció o de minoració en la base imposable.