Actualitat

Butlletí Online Nou Suport

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Ja es pot accedir en el butlletí online de Nou Suport clicant aquí.

 

A continuació destaquem els principals titulars de la publicació del nostre butlletí:

En aquest número de maig, l’àrea fiscal se centra en el controvertit impost sobre els envasos de plàstic; per això, s’ha elaborat l’article Qüestions relatives a l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables: la DGT respon, mitjançant les respostes de la Direcció General de Tributs. La DGT, en divuit consultes publicades el mes de gener de 2023, respon a diverses qüestions sobre l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables: què es considera «fabricació» a l’efecte de l’impost i quins productes tindran la consideració d’envasos. A més, recorda les obligacions dels contribuents de l’impost o de les empreses que no són contribuents, però a les quals el fabricant repercuteix l’impost.

 

La matèria laboral aborda un dels temes més candents i nous relacionat amb l’obligació de les empreses a crear un canal de denúncies i el protocol corresponent de protecció per als informants: Llei reguladora de la protecció d’informants: què implica per a les empreses i les persones treballadores? La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció té com a finalitat protegir les persones que, en un context laboral o professional, detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes regulats en aquesta llei.

 

El passat 6 de setembre de 2022 es publicava, per fi, en el Butlletí Oficial de l’Estat, l’esperada Llei de la reforma concursal: Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, transposició de la Directiva 2019/1023 de 20 de juny sobre reestructuració i insolvència.

La norma entrava en vigor el 26 de setembre de 2022, amb l’excepció del Llibre Tercer del TRLC (el nou procediment especial d’insolvència de microempreses) i la disposició addicional 11a, relativa als ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per l’AEAT, que entraran en vigor el pròxim 1 de gener de 2023.

A aquesta norma, i a les novetats principals, li dediquem la secció de Normativa del darrer butlletí de l’any 2022.

 

Un altre dels temes que actualment està més en voga és el relacionat amb les criptomonedes: compravenda i custòdia, cobrament de comissions, intercanvi de moneda virtual, gestió de cobrament per operacions, retribucions en moneda virtual, minatge o tinença de bitcoins, etc. A causa de l’auge de les criptomonedes, Hisenda posa el punt de mira en les transaccions fetes amb moneda virtual, per això convé saber com tributa aquest complex actiu digital. A més a més, s’aproven els nous models de declaracions informatives per a notificar la tinença de monedes virtuals. El nostre tema en matèria fiscal serà: La fiscalitat de les criptomonedes i les noves obligacions d’informació derivades de la Llei de lluita contra el frau fiscal.

 

Què has de fer si vols vendre les participacions socials? Aquesta és la proposta que ens ofereix l’àrea mercantil. Quan iniciem un projecte empresarial mitjançant una societat limitada, sempre ho fem amb una idea de perpetuïtat. No obstant això, hi ha factors externs, com ara una bona oferta, discrepàncies amb els socis o la conjuntura econòmica del moment, que poden derivar en una venda de participacions i la sortida consegüent de la societat.

 

I arribem a l’àrea de comptabilitat amb la consulta número 4 del BOICAC núm. 132, que tracta d’una societat no resident adscrita a un sistema «club-trustee» d’aprofitament per torn de béns immobles d’ús turístic, que té la seu de direcció jurídica i administrativa efectiva al Regne Unit: Club-trustee d’aprofitament per torn de béns immobles turístics: tractament comptable. Aquesta societat, que es coneix normalment com a «owning company», no és resident a Espanya, però té al nostre país un conjunt d’immobles d’ús dividit per torns perquè en gaudeixin els compradors d’aquests torns vacacionals. Per a l’ICAC, en l’operació intervenen tres subjectes: el propietari inicial dels actius, una societat que es configura com a propietària formal i que els gestiona, i uns beneficiaris de l’ús dels actius, regulats per la Llei 4/2012, de 6 de juliol.

En aquest número hem dedicat l’apartat de normativa del nostre butlletí a la Llei 3/2023, de 28 de febrer, d’ocupació. Deu claus sobre aquesta nova llei que ajudaran el lector a entendre millor cadascun dels articles de la llei.