Actualitat

Butlletí Online Nou Suport

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Es pot accedir en el butlletí online de Nou Suport en el següent enllaç: http://suport.bol-e.com/?idBol=2&idPub=1058

 

Acaba 2021 i l’erupció del volcà al parc natural de Cumbre Vieja a l’illa de la Palma ha acaparat l’activitat normativa, al costat d’una sèrie de mesures en l’àmbit laboral d’especial transcendència.

Entre les primeres normes destaca: el Decret llei 12/2021, de 30 de setembre, pel qual s’adopten mesures tributàries, organitzatives i de gestió a conseqüència de l’erupció volcànica a l’illa de la Palma i el Reial decret llei 20/2021, de 5 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l’illa de la Palma. Totes dues amb la finalitat d’ajudar a evitar les possibles dificultats de liquiditat dels contribuents dels palmers, facilitar als afectats l’adquisició de nous béns immobles, amb diversos beneficis fiscals, o ajustar la tributació efectiva de determinats empresaris als dies sense erupció volcànica.

En l’àmbit laboral cal assenyalar, entre altres qüestions, la pròrroga dels ERTO fins a la fi de febrer del 2022 i l’aprovació del salari mínim interprofessional per al 2021, així com la regulació dels programes comuns d’activació per a l’ocupació del Sistema Nacional d’Ocupació.

Cal no oblidar les mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificadora i l’esperada aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022, que al tancament d’aquest butlletí encara no havia sortit a la llum.

Amb tota aquesta ebullició normativa, l’article que hem preparat per a aquest últim número d’any en l’àmbit fiscal és Llei de mesures contra el frau: novetats fiscals i preguntes freqüents. La Llei del frau fiscal ha incorporat nombroses novetats en els principals impostos i en la Llei general tributària. Algunes de les qüestions que desenvolupa, i que comentem en aquest article, han suscitat dubtes que l’AEAT ha aclarit publicant al seu web en diversos documents de preguntes freqüents.

primeres normes destaca: el Decret llei 12/2021, de 30 de setembre, pel qual s’adopten mesures tributàries, organitzatives i de gestió a conseqüència de l’erupció volcànica a l’illa de la Palma i el Reial decret llei 20/2021, de 5 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l’illa de la Palma. Totes dues amb la finalitat d’ajudar a evitar les possibles dificultats de liquiditat dels contribuents dels palmers, facilitar als afectats l’adquisició de nous béns immobles, amb diversos beneficis fiscals, o ajustar la tributació efectiva de determinats empresaris als dies sense erupció volcànica.

 

Pel que fa a l’àmbit laboral, hi havia molt per triar i comentar, però la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, mereixia una explicació detallada sota el titular Llei de treball a distància: drets, obligacions i enduriment de les sancions. La convalidació parlamentària del Reial decret llei 28/2020, de 22 de desembre, ha desembocat en un text definitiu amb algunes variacions respecte de l’original. Inclou, a més, disposicions addicionals, transitòries i finals, algunes vinculades a l’objecte d’aquesta norma i d’altres que introdueixen qüestions diverses, entre les quals destaquem l’increment del 20 % de les quanties de les sancions previstes en l’article 40 LISOS.

En l’àmbit mercantil, la futura llei de startups és una de les vies emmarcades en «Estratègia Espanya Nació Emprenedora», que reuneix un conjunt de 50 claus per a la recuperació econòmica i que aspira a fer que l’Espanya de 2030 sigui una nació innovadora i focus d’atracció per a la inversió, el talent i l’escalabilitat de les empreses, amb l’objectiu d’aconseguir una administració àgil que generi marcs reguladors favorables per impulsar la inversió de capital de risc i la innovació. Nova llei de startups: avantatges fiscals i incentius d’inversió és el títol que explica els aspectes més cridaners de l’esdevenidora llei d’empreses emergents.

Per últim, NIA-ES 610: ús del treball dels auditors interns és el títol de l’article comptable. Se sotmet a informació pública la NIA-ES 610 sobre l’ús del treball dels auditors interns. Aquesta norma tècnica d’auditoria serà d’aplicació obligatòria per als comptes anuals, estats financers o documents comptables corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2022. D’altra banda, serà aplicable als treballs d’auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l’1 de gener del 2023, independentment dels exercicis econòmics a què es refereixin els estats financers objecte del treball.

En l’apartat de normativa desglossem les 10 claus de l’increment del salari mínim interprofessional per al 2021 (Reial decret 817/2021, de 28 de setembre).