Actualitat

CaixaBank i Santander ja comencen a retornar les despeses d’hipoteca als seus clients

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

El termini per reclamar les despeses hipotecàries resta pendent encara de saber. Ara mateix, els tribunals no han aclarit encara si hi ha un termini de prescripció per les reclamacions. Hi ha diversos dictàmens pendents que ho podrien resoldre, però encara no s’han publicat i per tant no hi ha cap data fixada. Malgrat tot, són molts els clients de diferents entitats bancàries que ja han començat els tràmits per tal de rebre els imports que un dia van pagar, segons estableix el Tribunal Suprem, sobre el dret dels consumidors a reclamar les despeses hipotecàries que van pagar per la formalització de la hipoteca que, segons sentència, es consideren abusius i nuls. Segons ha pogut saber ON ECONOMIA, l’entitat que ha començat a tramitar i gestionar els pagaments és CaixaBank i Santander “en alguns casos”.

Per part de CaixaBank han estat els únics que ja ho han dit públicament, tal com va anunciar el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, en la darrera presentació de delegats: “Nosaltres, a tots els clients que ens ho sol·liciten i que aporten les corresponents factures d’aquestes despeses, estem procedint a la devolució i continuarem fent-ho, crec que és una cosa que ja tenim d’alguna manera normalitzada, que ha passat en termes del seu impacte i ho continua fent pel compte de resultats en termes de les provisions adequades per fer front a aquestes contingències, i d’alguna manera crec que no té més repercussió més enllà de la repercussió jurídica de quan realment o què fa prescriure una determinada acció, que té, lògicament, molt d’interès també per altres situacions, però, com ja dic, esperarem a veure com clarifica la jurisprudència espanyola aquest tema i mentrestant nosaltres seguim tornant les despeses hipotecàries a qui ens les reclama i ens presenta la factura corresponent”.

En l’escrit que emet, després de fer les comprovacions pertinents, l’entitat expulsa la clàusula de despeses del contracte i renuncia a la seva aplicació de manera irrevocable. D’aquesta manera, especifiquen que “des d’aquest moment, es té per no inclosa en el seu contracte, com si mai no hagués existit”. I es justifica, seguint la llei, al fet que s’hagi d’entendre que una clàusula contractual declarada abusiva mai ha existit justifica l’aplicació de les disposicions de dret nacional que puguin regular el repartiment de les despeses de constitució i cancel·lació d’hipoteca en defecte d’acord entre les parts. I d’altra banda, atenent que si aquestes disposicions fan recaure sobre el prestatari la totalitat o una part d’aquestes despeses, ni l’article 6, apartat 1, ni l’article 7, apartat 1, de la Directiva 93/13 s’oposen que es negui al consumidor la restitució de la part d’aquestes despeses que ell mateix hagi de suportar.