Actualitat

Comptes anuals

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

No és cap novetat jurídica que la llei de societats de capital (LLSC) reguli el règim d’imposicions de sancions a les societats mercantils per l’incompliment de l’obligació de dipositar els comptes anuals al registre mercantil, en els terminis que la legislació preveu.

Fins ara, la incoació dels expedients sancionadors corresponia a l’ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes), però, a la pràctica, probablement per la falta de recursos, la incoació d’aquest tipus d’expedients sancionadors no era una pràctica habitual.

El Reial Decret 2/2021, de 12 de gener (RD), pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’auditoria de comptes, preveu que la gestió i proposta del règim sancionador recaigui, també, en els registradors mercantils del domicili social de les societats.

El RD esmentat estableix els criteris per determinar l’import de la sanció dins dels límits establerts per l’article 283.1 de la LLSC –entre 1.200 i 60.000 euros– excepte quan la societat, o grups de societats, tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 d’euros, en què el límit de la sanció per cada any de retard s’elevarà a 300.000 euros.

 

Article d’opinió de Verónica Ramírez complet aquí.