Actualitat

El RD-ley 4/2024 prorroga la rebaixa de l’IVA d’aliments bàsics i adopta altres mesures fiscals

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Tipus d’IVA de certs aliments

En l’àmbit de l’IVA, es prorroga l’aplicació temporal de tipus impositius reduïts a determinades entregues d’aliments, tot i que en previsió de la seva eliminació progressiva. En particular:

 • A les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d’oli i pastes alimentàries se’ls hi aplicarà:
  • Amb afectes des de l’01/07/2024 i vigència fins al 30/09/2024, un tipus d’IVA del 5 % i de recàrrec d’equivalència del 0,62 %.
  • Amb efectes des de l’01/10/2024 i vigència fins al 31/12/2024, un tipus d’IVA del 7,5 % i de recàrrec d’equivalència de l’1 %.

 

 • A les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de pa comú, massa de pa comú congelat i pa comú congelat destinat exclusivament a l’elaboració de pa comú, farines panificables, diferents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal (natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols), formatges, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals amb la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades pel seu desenvolupament, olis d’oliva:
  • Amb efectes des de l’01/07/2024 i vigència fins al 30/09/2024, un tipus d’IVA i de recàrrec d’equivalència del 0%.
  • Amb efectes des de l’01/10/2024 i vigència fins al 31/12/2024, un tipus d’IVA del 2 % i de recàrrec d’equivalència del 0,26 %.

 

Així mateix, i de manera permanent, es modifica l’article 91.Dos.1.1.º de la LIVA, amb efectes des de l’01/01/2025, per incloure els olis d’oliva, entre els productors que les seves entregues, adquisicions intracomunitàries o importacions se sotmetin a un tipus d’IVA del 4 %.

 

Reducció per obtenció de rendiments del treball i obligació de declarar a l’IRPF

S’introdueixen modificacions a l’LIRPF per evitar sotmetre a tributació els contribuents amb rendiments íntegres del treball de quantia inferior al nou SMI fixat pel 2024. S’incrementa la quantia de la reducció per obtenció de rendiments de treball dels 6.498 euros actuals a 7.302 euros anuals, quantia que posteriorment anirà decreixent de manera lineal en dos trams, a mesura en què vagin augmentant els ingressos. En concret, la reducció queda configurada en els següents termes:

 • Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 14.852 euros: 7.302 euros anuals.
 • Contribuents amb rendiments nets del treball superiors a 14.852 euros, però iguals o inferiors a 17.673,52 euros: 7.302 euros menys el resultat de multiplicar per 1,75 la diferència entre el rendiment del treball i 14.852 euros anuals.
 • Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 17.673,52 i 19.747,5 euros: 2.364,34 euros menys el resultat de multiplicar per 1,14 la diferència entre el rendiment del treball i 17.673,52 euros anuals.

Així mateix, s’augmenta l’ombrall inferior de l’obligació de declarar dels perceptors de rendiment del treball a 15.876 euros anuals.

Les dues mesures s’introdueixen a efectes des de l’01/01/2024.

 

Llibertat d’amortització en certs vehicles i noves infraestructures de recàrrega (IS i IRPF)

Es reforça l’incentiu fiscal destinat a promoure les inversions en nous vehicles FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV o en noves instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics, substituint-la l’amortització accelerada per una amortització lliure.

A més a més, es possibilita l’aplicació d’aquesta llibertat d’amortització en els contribuents de l’IRPF que determinen el rendiment net de la seva activitat econòmica amb el mètode d’estimació objectiva.

 

Reserva de capitalització

En l’àmbit de l’IS, es potencia la reserva de capitalització, elevant la reducció del 10 al 15 %rebaixant de 5 a 3 anys el termini de manteniment de l’increment dels fons propis de l’entitat i d’indisponibilitat de la reserva que es doti.

En les reformes es realitzen amb efectes pels períodes impositius que s’inicien a partir de l’01/01/2024.

 

Beneficis fiscals per La Palma

Es prorroguen per l’exercici 2024 els beneficis fiscals establerts en l’IBI i l’IAE. I, en l’IRPF, s’amplia l’àmbit temporal de la deducció per obtenció de rendes en Ceuta i Melilla.

 

Per continuar llegint les novetats fiscals entra en el següent enllaç: https://www.iberley.es/noticias/novedades-materia-fiscal-real-decreto-ley-8-2023-27-diciembre-33061