Actualitat

Es modifiquen les retencions en IRPF dels rendiments del treball després de l’augment del salari mínim interprofessional

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

En el BOE del 7 de febrer de 2024 es publica el Real Decreto 142/2024, del 6 de febrer, per la qual cosa es modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Real Decreto 439/2007, del 30 de març, en matèria de retencions i ingressos a compte. Entrarà en vigor el 8 de febrer de 2024, amb efectes des d’aquesta data.

A finals del 2033, el Real Decreto 1039/2022, del 27 de desembre, va augmentar les quantitats dels rendiments integrals del treball, a partir de les quals existeix l’obligació de retenir, evitant que se sotmetin a retenció o ingrés a compte els salaris que no superessin la quantitat de 15.000 € anuals. Després de l’augment del salari mínim interprofessional a 15.876 € anuals portat a terme pel Real Decreto 145/2024, del 6 de febrer, per mitjà d’aquesta norma es revisa la regulació de l’RIRPF a fi que els contribuents que reben rendiments del treball per quantia igual o inferior a l’SMI suportin retenció o ingressos a compte. 

Es modifica l’article 81.1 del RIRPF, referent al límit excloent de l’obligació de retenir. En concret, i per evitar el corresponent error de salt, la mesura abasta a contribuents amb rendiments nets del treball de fins a 19.747,5 € anuals, que veuran reduïdes les seves retencions o ingressos a compte. Per tant, passa a establir-se que no es practicarà retenció sobre els rendiments del treball que la quantia, determinada segons el previst a l’article 83.2 de l’RIRPF, no superi l’import anual establert en funció del nombre de fills i altres descendents i de la situació del contribuent.

Així mateix, es modifica la lletra d) de l’article 83.3 de l’RIRPF, referent a la reducció per rendiment del treball, perquè no quedi subjecte a retenció la percepció de rendiments del treball per import igual o inferior al salari mínim interprofessional. Els rendiments pròxims a aquest salari mínim interprofessional també es veuen afectats per la nova reducció que s’estableix, ja que en cas contrari es produirà un error de salt.

Finalment, la norma estableix una nova disposició transitòria vigèsima primera per aclarir els efectes temporals de la nova regularització, referida al càlcul del tipus de retenció i ingrés a compte en els primers mesos de 2024.

 

https://www.iberley.es/noticias/se-modifican-las-retenciones-irpf-los-rendimientos-trabajo-elevacion-smi-33211