Actualitat

Publicació dels criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per al 2024

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

El Pla de control tributari per a l’any 2024, emmarcat dins la programació anual de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), determina les àrees de risc sobre les quals cal actuar amb caràcter prioritari d’acord amb els objectius del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2023-2026, amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions tributàries i l’exercici dels drets dels contribuents i, en últim terme, de reduir la bretxa fiscal o tax gap.

D’acord amb la Resolució ECO/556/2024, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per al 2024 (DOGC núm. 9111, de 28 de febrer), aquests criteris generals s’estructuren en tres blocs d’actuacions:

  1. Prevenció del frau tributari i assistència als obligats tributaris.
  2. Comprovació del frau tributari.
  3. Col·laboració amb les administracions públiques i els intermediaris fiscals.

 

En l’àmbit de la prevenció del frau, les actuacions principals s’orienten a: fomentar la conscienciació fiscal, sobretot enfocada a fer pedagogia tributària als col·lectius més joves; facilitar el compliment de les obligacions tributàries amb una Administració més propera als contribuents, acompanyant-los en l’ús de les eines digitals i oferint-los una informació més clara i transparent, i establir un model de governança de les dades i de la informació que generi valor, tant per als contribuents com per a la mateixa ATC.

Pel que fa a l’assistència als obligats tributaris, es preveu continuar amb la implementació d’actuacions per guanyar en proximitat al contribuent, oferint continguts informatius amb un llenguatge més planer que facilitin una comunicació més clara.

Quant a les actuacions de comprovació del frau tributari, s’intensificaran les actuacions de control i investigació orientades fonamentalment a la investigació dels fets imposables no declarats pels contribuents, i també a comprovar la veracitat dels que hagin declarat, a partir de l’explotació de les dades obtingudes de declaracions informatives i d’acords d’intercanvi d’informació amb altres administracions, o de fonts externes.

Finalment, i en el marc de la cooperació amb altres administracions i els intermediaris fiscals, es preveu la subscripció de nous convenis.

 

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/intermediacio/butlleti/66-art