Actualitat

Sol·licituds de devolució de l’IRPF 2019-2023 per pensionistes que van realitzar aportacions a mutualitats

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Amb anterioritat al sistema de pensions de la Seguretat Social vigent avui dia, la previsió social al nostre país estava organitzada a través de diverses mutualitats amb diferent naturalesa. En síntesi, mutualitats laborals (entitats gestores de la Seguretat Social), mutualitats substitutòries de les entitats gestores de la Seguretat Social i mutualitats complementàries a la Seguretat Social.

Les aportacions realitzades a les diferents mutualitats pels qui perceben avui dia una pensió de jubilació o d’invalidesa no sempre van poder deduir-se (en tot o en part) en l’IRPF, per això la Llei de l’impost hagi previst un règim transitori per evitar que es produeixi una doble imposició en relació amb les aportacions realitzades a mutualitats amb anterioritat a 1 de gener de 1999.

Doncs bé, per aplicar correctament la Disposició transitòria segona de la Llei de l’IRPF és fonamental identificar, conforme als criteris emesos pels Tribunals:

  • A quin tipus de mutualitat es van fer les aportacions, doncs això determinarà el tractament fiscal que van tenir les mateixes en les normes vigents en cada moment.
  • En quina data anterior a 1 de gener de 1999 es va extingir, si escau, la mutualitat de què es tracti, doncs això determinarà la data en la que van deixar de fer-se aportacions a la mateixa.

Per tant, resulta necessari aplicar a cada cas el criteri emès pels Tribunals en relació amb la mutualitat de què es tracti, ja que el tractament fiscal de les aportacions realitzades diferia en funció dels diferents tipus de mutualitats que existien.

Donat l’elevat volum del col·lectiu afectat per aquest règim transitori, l’Agència Tributària està dissenyant un senzill procediment amb l’objectiu d’atendre les sol·licituds de devolució que s’estan presentant tan aviat com sigui possible i amb els menors inconvenients per als ciutadans.

Per fer-ho, des del 20 de març de 2024 es troba disponible en la Seu electrònica de l’Agència Tributària un formulari que permetrà canalitzar totes les sol·licituds per a la seva resolució a partir de la informació de la que disposa l’Agència, així com de la informació sobre la vida laboral dels sol·licitants que l’Agència Tributària demanarà de la Seguretat Social i altres organismes.

En conseqüència, no serà necessari adjuntar al formulari de sol·licitud cap tipus de documentació, atès que, en general, l’Agència Tributària ja comptarà amb la informació precisa per a la resolució de la sol·licitud.

No obstant això, en cas que no sigui possible resoldre una sol·licitud concreta amb la informació disponible es podrà requerir els interessats a posteriori l’aportació de la documentació que resulti necessària.

La presentació de la sol·licitud de devolució a través del formulari que està disponible en la Seu electrònica serà voluntària, si bé s’aconsella aquesta forma de presentació perquè permetrà efectuar un tractament de la informació més àgil i amb això s’agilitzarà la resolució de la sol·licitud.

Per a qualsevol qüestió relativa a la presentació de les sol·licituds de devolució, l’Agència Tributés ha habilitat en la seva Seu electrònica un apartat específic amb tota la informació necessària que es pot consultar en el següent enllaç: Agència Tributària: Mutualistes: sol·licituds de devolució