El RD-ley 4/2024 prorroga la rebaixa de l’IVA d’aliments bàsics i adopta altres mesures fiscals

Tipus d’IVA de certs aliments En l’àmbit de l’IVA, es prorroga l’aplicació temporal de tipus impositius reduïts a determinades entregues d’aliments, tot i que en previsió de la seva eliminació progressiva. En particular: A les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d’oli i pastes alimentàries se’ls hi aplicarà: Amb afectes des de l’01/07/2024 i vigència fins […]